top of page
webb1.jpg

Monitor

Här finner du statistik som visar hur mycket skogsmark med höga naturvärden eller troliga naturvärden som är avverkningsanmäld.

Bjorn_olin1.jpg

Naturarvet i norr

 

Skogsmonitor är en unik karttjänst som samlar viktiga kartlager med värdefulla skogsmiljöer på ett och samma ställe. Den presenterar också en ny omfattande kartering av potentiell äldre skog och kontinuitetsskog. Kartlagren visar vart det finns, eller kan finnas skogar med höga naturvärden, men även sociala värden och skogar med stort kolförråd i hela Sverige. Karteringen av potentiell äldre skog har olika noggrannhet och sannolikhetsgrad, och vi strävar hela tiden efter att förfina, justera, validera och uppdatera för att öka graden av finmaskighet och träffsäkerhet.

Se ny informationsfilm om hur du använder karttjänsten här!

 

Här presenteras ett verktyg för att underlätta miljömålsarbetet och olika typer av naturvårds- och klimatinsatser. Karttjänsten skapar bättre förutsättningar för att lokalisera de skogar som hyser högst naturvärden, och de landskapsavsnitt där det finns koncentrationer av potentiell äldre skog och kontinuitetsskog som kan vara eller är skogar med höga naturvärden. Detta är grunden för funktionell landskaps-planering, något som hjälper förvaltare av skog i sitt naturvårdsarbete: enskilda skogsägare, kommuner, skogsbolag och myndigheter m.fl.

 

Men det är också en karta för friluftslivet, och för alla som vill utforska naturarvet i norr och njuta av skönheten och mångfalden i Sveriges mest naturlika och storslagna skogar.

 

Detta är en öppen och kostnadsfri karttjänst. Datan på sidan får dock endast användas via vår karttjänst, om inte annat är överenskommet. Ingen har tidigare presenterat en så komplett samling med öppna data över potentiell äldre skog och kontinuitetsskog som avgränsar skogsbestånd med höga naturvärden, eller där det troligen finns naturvärden.

Glimtar från naturarvet i norr

webb5.jpg
report2.jpg
report1.jpg

Foto: Jon Andersson

bottom of page